Obchodní podmínky

Radek Urc

Místo podnikání: Na Holbě 490, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk,
Identifikační číslo: 66950872 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Šumperku,pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.zlatnictvi-urc.cz


1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě „Radek Urc
zlatník a klenotník“ prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové
rozhraní obchodu“), provozovaném Radkem Urcem, podnikatelem zapsaným v
živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Šumperku, identifikační číslo 66950872, místo podnikání Na Holbě 490, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk (dále jen „Prodávající“)


1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího
a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto
obchodní podmínky.


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních
podmínek.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní
smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená
dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy
jimi upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, se neuplatní ochrana
spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní článek 8.


1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti
stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikla.

2. Vymezení pojmů


2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy,
pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé
straně Prodávající.


2.2. Prodávajícím je Radek Urc, identifikační číslo 66950872, místo podnikání
Na Holbě 490, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk.


2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující,
který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.


2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


2.5. Zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu jsou zásnubní a snubní
prsteny, náušnice a další šperky.


3. Uživatelský účet


3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.zlatnictvi-
urc.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze
svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen
„uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též přímo
z webového rozhraní obchodu.


3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující
při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za
správné.


3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese
odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.


3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj
uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své
povinnosti z příslušné smlouvy kupní, o dílo případně jiné smlouvy uzavřené
s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek).


3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.


4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k
prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného
zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Nabídka prodeje
zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou
nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


4.2. Cena u prstenů je uváděna za 1 ks u velikostí, které jsou skladem. V případě menší
velikosti bude cena snížena, v případě větší velikosti bude cena zvýšena. O
konkrétní výši ceny bude Kupující informován ještě před potvrzením objednávky.


4.3. Cena u snubních prstenů je uváděna za 2 ks (dámský + pánský).


4.4. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním
převzetí zboží expeduje maximálně do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě
převodem na účet Prodávající zboží expeduje maximálně do 5 pracovních dnů od připsání
příslušné částky na svůj účet.


4.5. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném
datu je Kupující předem informován. V případě, že cena objednaného zboží
přesahuje částku 10.000,- Kč, objedná Prodávající zboží u dodavatele až poté, co
Kupující zaplatí zálohu ve výši 30% kupní ceny. V případě výroby šperků na zakázku, bude započata  výroba po uhrazení zálohy ve výši 30 % kupní ceny.


4.6. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal
dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena) není možné za původních podmínek
dodat, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy. O odstoupení od smlouvy bude
Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti
uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena způsobem, který si zvolí, a to do
2 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.


4.7. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží obsahuje čl. 5.9 těchto
obchodních podmínek. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.


4.8. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

· objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
· způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
· informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).


4.9. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).


4.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


4.11. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.


4.12. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to
zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu
(včetně obchodních podmínek).


4.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků
na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.


4.14. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v
objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného
v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného
přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v
objednávce.


4.15. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení
ceny zboží, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za zcela zjevně
chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle
bodu 4.7 těchto obchodních podmínek.


4.16. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží již není aktuální.
Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo
odstoupit od smlouvy.


4.17. Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné.
Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena
do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována
náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.


5. Dodací a dopravní podmínky


5.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


5.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná
při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do
pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.


5.3. V případě bezhotovostní platby či složením kupní ceny na účet Prodávajícího je
Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.


5.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.


5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě
kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z
přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
Kupujícího.


5.6. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení
zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží
Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany
Prodávajícího.


5.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení
kupní ceny následujícími způsoby:
· při platbě převodem na účet se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet
Prodávajícího
· při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží
od Prodávajícího.


5.8. Způsob odeslání zboží
· cenné psaní – Česká pošta, s.p.
· osobní odběr na adrese Zlatnictví Radek Urc, Hlavní 143, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk.


5.9. Náklady na dodání zboží
· osobní odběr – zdarma
· cenné psaní – v souladu s aktuálními ceníky České pošty. Konečná cena
včetně nákladů na dodání zboží bude Kupujícímu sdělena ještě před dokončením
objednávky.


5.10. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu
s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů
spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které
Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou.


6. Platební podmínky


6.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu jedním z níže
uvedených způsobů:
· platba v hotovosti – při osobním odběru zboží nebo při zasílání zboží na dobírku
· převod na účet Prodávajícího
· GoPay


6.2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.


6.3. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).


7. Záruka a reklamace


7.1. Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady,
které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (viz § 2113 a následující).
Postup při reklamaci zboží upravuje článek 10 - Reklamační řád.


8. Odstoupení od kupní smlouvy


8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v aktuálním znění (dále rovněž jen „občanský zákoník“), nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání Kupujícího nebo pro jeho osobu nebo o dodávce zboží, jehož cena závisí na
výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít
během lhůty pro odstoupení od smlouvy.,


8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu
prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu
Zlatnictví Radek Urc, Hlavní 143, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk, či
na adresu elektronické pošty urc@seznam.cz.


8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 7 pracovních
dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu na adresu Zlatnictví Radek Urc, Hlavní 143, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk, doporučenou zásilkou.

V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na
poplatek ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení,
maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen
nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to
možné, v původním obalu.


8.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li
vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném
způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní
poukázka). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a
elektronickou adresu Kupujícího.


8.5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních
podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména
za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno.


8.6. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě
smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem,
jakým je Kupující poskytl, nebo způsobem, jaký Kupující zvolil.


8.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající
nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


8.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok
na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
Stejně tak nárok na poplatek dle čl. 8.3. těchto obchodních podmínek je Prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.


8.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k
jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku
použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).


8.10. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí Kupující.
Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené
s vrácením zboží na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena.


9. Reklamační řád


9.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění
nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky Prodávajícího za jakost a práv
Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 2113 a následujícími a § 2165 a následujícími občanského
zákoníku).


9.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní
smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že
prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím,
výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné
reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu
obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím
množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci
uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


9.4. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 7 těchto obchodních
podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou
nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má
Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud
nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu
vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání
tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující
právo na výměnu výrobku, na přiměřenou slevu z ceny věci anebo má právo od
kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu
s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s
kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se
považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze
věci nebo pokud se neprokáže opak. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo
neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na
opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její
součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
9.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese
Zlatnictví Radek Urc, Hlavní 143, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk

9.6. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím
nedohodnou jinak.


9.7. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu
Prodávajícího.


9.8. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí
stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou
údržbou výrobku nebo nesprávným skladováním.


9.9. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
· Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
· Doručení reklamovaného zboží na adresu Zlatnictví Radek Urc, Hlavní 143, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk.

 Při zasílání je Kupující povinen
zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke
zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a
návrhem na způsob řešení reklamace.
· Je-li reklamace oprávněná, hradí nejnižší nutně vynaložené náklady na dopravu
Prodávající. Jiné než nutně vynaložené náklady, a v případě neoprávněné
reklamace veškeré náklady, hradí Kupující


10. Ochrana osobních údajů


10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


10.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa, odlišuje-li se od adresy
bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a
telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby
jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou
zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely
zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.


10.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.


10.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen
o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z
databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní
údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují
externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním
rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.


10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.


10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


10.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4.)
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
· požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
· požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána
oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno
oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu
osobních údajů přímo.


10.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10.9.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.


11. Doručování


11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou
musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně
nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v
jeho uživatelském účtu.


11.2. Zpráva je doručena:
· v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna
certifikátem,
· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
převzetím zásilky adresátem,
· v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za
něj zásilku převzít) zásilku převzít,
· v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k
převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních
služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


12. Závěrečná ustanovení


12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah
se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.


12.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory ohledně kupní smlouvy budou
řešeny u Okresního soudu v Šumperku.


12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a
činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


12.4. K veškerému zboží s brilianty dodává Prodávající certifikát zaručující pravost
kamene.


12.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně programového vybavení a těchto
obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn,
kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu
bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo
bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při
nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.


12.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


12.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.12.8. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající
Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.


12.9.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:  Zlatnictví Radek Urc, Hlavní 143, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk, adresa elektronické pošty: urc@seznam.cz, telefon +420 777 65 99 52.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2014